mei 2020

31meiallday01junalldayPinksterfeest - alle leerlingen vrij

juni 2020

25junalldayalldayStudiedag - alle leerlingen vrij

juli 2020

09julalldayalldayStudiedag - alle leerlingen vrij

20julallday28augalldayZomervakantie 2020

X