De Medezeggenschapsraad

Wat is de Medezeggenschapsraad (MR)?

De Wet Medezeggenschap op Scholen (WMS) verplicht elke basisschool om een Medezeggenschapsraad (MR) te hebben. De MR is een orgaan voor medezeggenschap, voor inspraak.

Waarom een Medezeggenschapsraad?

De MR heeft de taak om het beleid van De Oranjerie en het management te ondersteunen op beleidsniveau. Met als doel De Oranjerie een fijne en goede school te laten zijn voor alle kinderen, ouders en leerkrachten. Het gaat hierbij om het algemene belang, niet om individuele problemen van een personeelslid of ouder.

Wie zitten er in de Medezeggenschapsraad?

De MR bestaat uit vier ouders en vier personeelsleden. De leden hebben drie jaar zitting in de MR. De MR spreekt voor zowel ouders als personeel. De MR neemt namens hen een standpunt in ten opzichte van datgene wat de schooldirectie doet.

Wat doet de Medezeggenschapraad?

Een MR heeft twee soorten bevoegdheden: adviesrecht en instemmingsrecht.

Adviesrecht wil zeggen dat de schooldirectie serieus moet reageren op elk advies dat de MR geeft. De MR kan gevraagd en ongevraagd advies geven. Het betekent niet dat elk advies van de MR overgenomen hoeft te worden.

Dat ligt anders voor beslissingen waarvoor de MR instemmingsrecht heeft. De schooldirectie kan zonder instemming van de MR dergelijke besluiten niet nemen.

De MR vergadert elke zes schoolweken en komt zo’n 6/7x per jaar samen. Namens de schooldirectie is Raymond van den Berg op uitnodiging van de MR een deel van de vergadering aanwezig.

De MR vergadert jaarlijks over onderwerpen als:

• Begroting

• Jaarplanning en meerjarenplan

• Formatie

• Onderwijskundige onderwerpen

 

Bereikbaarheid Medezeggenschapsraad

Mocht u tips, vragen en/of opmerkingen hebben, dan kunt u een e-mail sturen naar mr@oranjerie.unicoz.nl. U ontvangt dan binnen 3 werkdagen een reactie.

groepsopdrachten kinderen

Jaarverslag

Onze MR doet jaarlijks verslag van haar werkzaamheden. Dit verslag publiceren zij op onze website zodat alle ouders en medewerkers van De Oranjerie het kunnen lezen.

Jaarverslag Basisschool de Oranjerie 2020-2021

MR leden

Oudergeleding:

Kasper Bouwman

Bart van Emden

Pascalle Visser

Marloes Timmers

 

Teamgeleding:

Caroline Poot

Juliët Algera

Marianne Ottes

Lisa Osse